Evaluatiemeter aanpak werkdruk | RI&E wordt aangescherpt | Werkverdelingsplan
Lees online  |  Afmelden  |  Uw gegevens  |  Print  | Linkedin
Arbo PO
Arbo PO
Nieuwsbrief - 4 april 2019
Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
Stichting School & Veiligheid heeft een ‘Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs’ ontwikkeld. Als een calamiteit op of rond een school plaatsvindt, is het immers belangrijk dat iedereen binnen de school weet hoe hij moet handelen. De ‘Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs’ is, in de vorm van een waaier, te bestellen via de website www.schoolenveiligheid.nl.
Lees meer

 
Evaluatiemeter voor aanpak werkdruk
Arbeidsmarktplatform PO stelt een nieuwe tool beschikbaar voor het evalueren van de aanpak van werkdruk: de evaluatiemeter. Hiermee kunt u direct met uw team het werkdruktraject evalueren en waarderen en verbeteracties formuleren. De evaluatiemeter helpt terug te kijken op de genomen acties en vooruit te blikken op een aantal thema’s binnen het traject. Met kaartjes geeft u op de evaluatiemeter aan waar jullie team naartoe wil. Het is een handige tool om samen het gesprek aan te gaan. Lees meer over de evaluatiemeter.
 
Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting
Uit onderzoek van Duo Onderwijsonderzoek blijkt dat het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord het vaakst wordt besteed aan de inzet van één of meer (extra) onderwijsassistent(en). Dit onderzoek is recent uitgevoerd onder bijna zeshonderd leerkrachten in het basisonderwijs.

Van alle ondervraagde leerkrachten weet 91% hoe het extra budget op hun school is/wordt besteed. Van deze groep zegt 63% dat de inzet van dit budget een positief effect heeft op hun persoonlijke werkdruk: zij zeggen een enigszins of sterk lagere werkdruk te ervaren. Een derde (33%) ervaart persoonlijk (nog) geen lagere werkdruk. Lees het volledige artikel.
 
Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
De sociale partners hebben in een overzichtelijke infographic weergegeven hoe scholen praktisch aan de slag kunnen met het werkdrukakkoord. Ook staan hier hulpmiddelen in vermeld die helpen bij het voeren van het gesprek in het team over de inzet van dit geld. Voor wat extra inspiratie is daarnaast een selectie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. Het Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen laat de stappen zien die horen bij de besteding van de werkdrukmiddelen.
 
‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’ tijdens de 5e week van de RI&E
De 5e Week van de RI&E vindt plaats van 17 tot en met 21 juni 2019 en staat deze keer in het teken van het thema "Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

Momenteel is er veel aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. Jaarlijks overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen zitten (deels) arbeidsongeschikt thuis. Bijvoorbeeld door een burn-out. Maar hoe voorkom je beroepsziekten? De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid, waaronder beroepsziekten, in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Tijdens de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies.

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken.
 
Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt
Boete bij ontbreken RI&E gaat omhoog
Onlangs heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de boete voor het niet beschikken over een RI&E wordt verhoogd van maximaal € 3.000 naar maximaal € 4.500 voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. De boetes voor kleinere bedrijven is van deze normbedragen afgeleid. De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt aangepast in de eerste helft van 2019.

Voor het primair onderwijs wordt een boete voor het niet beschikken over een RI&E naar de rechtspersoon (de stichting of vereniging) gestuurd. Er wordt hierbij gekeken naar het totaal aantal medewerkers van de vereniging of stichting. Waardoor de boete hoger uit kan vallen dan in eerste instantie gedacht. Bijvoorbeeld: een school met maar 25 medewerkers kan hierdoor toch een boete opgelegd krijgen voor meer dan 200 medewerkers (totaal aantal medewerkers binnen een stichting/vereniging). Lees meer
 
Voor 1 augustus 2019 moet uw werkverdelingsplan klaar zijn!
Verschillende hulpmiddelen beschikbaar
Besturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019-2020 gereed hebben. Op die datum moet het ook besproken zijn met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school.
 
Het Werkdrukspel van Arbocatalogus PO ondersteunt bij het op gang brengen van de dialoog over de werkverdeling in de school en over de aanpak van werkdruk. U kunt dit spel kosteloos aanvragen.
De infographic ‘In gesprek op schoolniveau’ helpt bij de invulling van de afspraken uit de cao over werkverdeling. In acht stappen kunnen bestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk binnen de school. De infographic is ontwikkeld door Arbeidsmarktplatform PO in opdracht van de sociale partners.
 
Agenda
 
Archief  |  Disclaimer  |  www.arbocataloguspo.nl